Néhányan a Szalon munkatársai közül (infó: egérrávitel a képre)

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bejelentkezés:
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 


 

 

Kedves Látogatónk! Hálásak vagyunk a bejegyzések olvasására szánt idejéért!


Bookmark and Share

 
Látogatottság:
Indulás: 2010-07-05
 
Online

 

Katt a képekre!

 

 
Bloggereink

 

 

 

Munkatársaink honlapjai, blogjai

 

 

 

 Baráti blogok:

 
Finom sütemények blogja!

 
Szalonunk a Facebookon

 


Jépont honlapja,

blogjai


Irodalmi portálok


Dudás Sándor képei

 

Váczy J. Tamás est 1992. Hatvan

 

 
Pályázati hírdoboz

 

 

 
Szabad Szalon
 
Linkajánló:
 
Felíratkozás hírlevélre
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Blogajánló

 

 

 

A nap vicce

 

 

Üzenőfal
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Blogoldal: ide lehet tartalmat feltölteni, írni!

Jépont: Fél– és egészcédulás novellák

2011.02.21. 10:29, Közzétette:Szabó Borka
Címkék: jépont

Szulfur-​​szulfit-​​szulfát
(fél­no­vella)

Három sor­ban nyolc pad van, egy pad­ban két ülőhely. Práz Sza­bolcs kémia-​​fizika sza­kos gim­ná­zi­umi ren­des­ta­nár már negy­ven éves elmúlt kilenc évvel ezelőtt. Práz úr – miután mit sem sze­re­tett job­ban a forró szé­kely­gu­lyás­nál, mint a fegyel­met – negy­ven darab Mengyelejev-​​táblázatot készí­tett össze előző éjszaka. A szer­tári táb­lá­za­tok­ból egy jutott pad­so­ron­ként. Ez bizony ren­det­len­ke­désre adott volna okot.

Práz Sza­bolcs nővére, Práz Aranka. Práz Aranka, nyug­dí­jas kör­zeti orvos, a Kék­kapu kis­ven­déglőből hordta az ebé­det, lábos­ban. Ahogy a ren­det nem tudta tar­tani az isko­lá­ban, úgy kel­lett hide­gen ennie a szé­kely­gu­lyást Práz Sza­bolcs­nak. És utána még egy vagy két lek­vá­ros buk­tát. Práz Ariel 72 nya­rat ért meg, és imádta a lek­vá­ros buktát.

A Mengyelejev-​​táblázatból repülő­gé­pek készül­tek. (Gyer­mek­ko­ro­tok­ban biz­tos ti is haj­to­gat­ta­tok ilyet. Pró­bál­já­tok meg!) Práz Sza­bolcs nem haj­to­ga­tott. A lak­ta­ni­dák cso­port­ját gyö­nyör­in­tette a táb­lára, mikor egy nemes­gá­zok fel­ség­jelű repülő­gép elta­lálta. Sze­líd mosollyal for­dult meg, miköz­ben a fölső táb­lát az alsó elé és zakója csücs­kére húzta. Sze­líd moso­lyát az osz­tály har­sány röhej­jel nyugtázta.

Práz Sza­bolcs gyom­rá­ban ekkor meg­in­dult a menet­rend sze­rint köz­le­kedő kis pos­ta­ko­csi, a bakon tész­ta­képű Bukta Egon, lek­vár­testű, por­cu­kor­szívű, ilyen-​​olyan.
„Szulfur-​​szulfit-​​szulfát, szulfur-​​szulfit-​​szulfát…”
A középső pad­sor­ban föl­hang­zott a taná­r­i­de­ge­ket gyil­koló láb­csu­szo­lás. A tej­szín­hab­taj­té­kos lovacs­kák kén­szagú csil­la­go­kat szór­tak. Práz Aranka kéz­be­vette a lábaska fülecs­ké­jét és a picike buk­tás­tá­nyért.
Az udva­ron Hegedűs Armand, az izmo­zá­ció jeles apos­tola tor­ka­sza­kad­tá­ból ordí­tott. „Szulfur-​​szulfit-​​szulfát, szulfur-​​szulfit-​​szulfát!” A gon­do­san vízbe ázta­tott kréta szét­mál­lik a táb­lán.
– A lába­dat, barom, azt a mocs­kos lába­dat maga­sabbra!
– …Igen, ara­nyom, és négy lek­vá­ros buk­tát is, igen…
– Behúzni a hasa­dat, kitolni a mel­le­det, egy-​​kettő, elég!
Az égen mada­rak, a liget­ben a csősz.
– Vagy vár­jon, ara­nyos­kám, adjon ötöt, igen, ötöt!
– No, lás­sá­tok, ökrök, ez a pél­dás fekvő­tá­masz!
A röhö­gés tető­zött. A lovacs­kák orr­li­ka­i­ból gyön­gyö­zött, a tábla repe­dé­se­iből bugy­bo­ré­kolt, egye­ne­sen a gyom­rá­nak tartva hegyes szar­vak­kal. A terem felső har­ma­dá­ban ezer meg ezer kis repülő­gép röp­kö­dött. Halo­gén­da­ko­ták oxigén-​​ejtőernyőkkel. Akti­ni­dák, Mes­serschmid­tek bellur-​​bombácskákkal. A liget fölött szür­ke­sap­kás csősz kerin­gett. Hegyes pál­ci­ká­jára feke­te­ri­gó­kat és gébi­cse­ket szúrt.
– Tud­nia kell ugyanis, ked­ves­kém, hogy Sza­bolcs imádja a lek­vá­ros buk­tát.
„Szulfur-​​szulfit-​​szulfát, szulfur-​​szulfit-​​szulfát…”
Az ébre­dés­sel egy bio­ló­giai beidegző­dés követ­kez­té­ben min­den emlék kizá­ró­dik. A csengő kes­keny, izzó csíkja elvakította.

Práz Sza­bolcs kémia-​​fizika sza­kos közép­is­ko­lai ren­des­ta­nár a taná­ri­ban a jegy­ze­teit ren­dez­gette. Ned­ves zseb­kendő­vel meg­tö­rölte a hom­lo­kát, bevett egy gyo­mor­görcs­ol­dót, egy fej­fá­jás elle­nit és három szem lehel­let­üdítőt, melyet min­dig a zse­bé­ben hor­dott, egy lele­mé­nyes ado­ga­tó­szer­ke­zet­tel ellá­tott fio­lá­ban. „Lehel­le­ted Odol, meg­fi­a­ta­lo­dol. Szív­jon időn­ként Symp­ho­niát…”
– Tudod, drá­gám, mikor a plesz­bi­tív exu­da­ti­vám­mal feküd­tem, Sza­bolcska hozta a buk­tá­kat. Élek-​​halok értük! Nem, köszö­nöm, cukor nél­kül.
No, hogy így tett, rá is bukta. Bizony, és ez így is volt.

A soros osz­tály levo­nult az elsö­té­tí­tett kémia előa­dóba. Az alag­sor­nak kén­hid­ro­gé­nil­lata, a kémi­a­szer­tár­nak pedig alag­sori vécé­sz­aga volt. A tor­na­te­rem­ben bor­dás­fal. Az öltöző­ben a csa­pok csö­pög­tek. „A víz érték, ne paza­rold a vizet!” A levo­nu­lás köz­bot­rányba ful­ladt. Az udvari kijá­rat fél­alag­sori por­tó­já­ban egy gye­rek kar­ját törte, egy másik az ablak­mé­lye­dés­ben talált fél tor­na­cipő­vel leverte a folyo­só­vi­lá­gí­tást. A törött kar­ral nyol­can men­tek el az isko­la­or­vos­hoz. A kör­tét ki kell cse­rélni.
– A tél hide­gebb, mint az enyhe tél, melyik szu­per­ökör hagyta ott­hon a klott­ga­tyá­ját?!
– Egy csöp­pecske tejet, iga­zán csak egy picu­rit. Szó­val drá­gám, én tisz­tá­ban vagyok az egy­ol­dalú táp­lál­ko­zás hát­rá­nya­i­val, de hát hal­lot­tál olyat, hogy valaki skor­bu­tot kapott volna lek­vá­ros buktától?

Azt hiszem, ti sem hallottatok.

Három sor­ban tizenöt pad. Egy pad­ban két ülőhely. Az előadó lépcső­ze­tes. Elöl leeresz­tett vászon, hátul vetítő­gép, közé­pen vad­ál­lati zsi­vaj.
– A kén­sav­gyár­tás nagy­üzemű szin­ten a kibá­nyá­szott pirit őrlé­sé­vel, majd pör­kö­lé­sé­vel kezdő­dik.
– Tanár úr, kérem, a Kovács a vala­gamba szúrt a tűvel!
– Most pedig­len a Hanksch (?) bemu­tat egy elsőosz­tá­lyú fej­bil­len­tést. Min­den barom ide­fi­gyel, ugye?
– Na, és akko­riba’, aki nálunk szol­gált, olyan buk­tá­kat sütött, hogy iga­zán…!
Tészta Egon a lovak közé csör­dí­tett. A por­cu­kor beha­vazta a rétet. Szán­kón röpült fel, tete­jé­ben a begip­szelt fejű csősszel.
A pirit­pör­kölő sema­ti­kus kép­ernyő előtt egy ügye­sen össze­kul­csolt diák­kéz férfi, egy másik pedig női nemi szer­vet árny­in­tott. A lovacs­kák leme­rül­tek a hóba.
– …Pör­kö­lödő az oxi­dá­ció vég­be­me­ne­té­vel…
Az utcá­ban kinyíl­tak a telefonfülke-​​ajtók, Práz Sza­bolcs vég nél­kül csukta be őket.
Jósika Ferencz meg­emelte kőka­lap­ját.
– Máso­dik József, a vas­ka­la­pos király…
– Nem király, csá­szár!
„Szulfur-​​szulfit-​​szulfát, szulfur-​​szulfit-​​szulfát…”
Negy­ven­nyolc Mes­serschmidt szórta a kénesőt. Men­gye­le­jev dok­tor szé­les vigyor­ral ült a vászon köze­pén – …és az így nyert kén-​​dioxid a gyár­tási folya­mat azon fázi­sá­ban…
– Bravó, bra­visszimó, most lás­sunk egy flik­flak­kot!
– Mert nézd, Klá­ri­kám, a lek­vár nem min­den eset­ben ele­gendő ezekbe az éttermi süteményekbe.

Elég, elég, elég, elég, elég, elég, ELÉG!!!

Tész­ta­képű Bukta Egon hol­tan terült el a bakon. A gyöngy­ház­fényű égen mada­rak röp­köd­tek. A csősz vil­la­mos­je­gye­ket és már érvény­te­le­ní­tett Pál­ma­ház láto­ga­tá­sára érvé­nyes bilé­tá­kat bök­dö­sött botjára.

Práz Sza­bolcs kémia-​​fizika sza­kos gim­ná­zi­umi ren­des­ta­nár­nak Jósika Ferencz szobra előtt azon­ban eszébe jutott, nem írta be a hiány­zó­kat. És ez így is volt. Bizony.

A wil­len­dorfi Vénusz

Fes­sünk pár szál cér­na­me­tél­tet egy mély­tá­nyér aljára. Az embe­rek nagy­ré­sze a híg leves kika­na­la­zása után kitar­tóan kapar­gatja, legyen az debi­lis útka­paró vagy magas IQ-​​val ren­del­kező hal­bio­ló­gus. Na, per­sze lehet hülye a bio­ló­gus és zseni az útka­paró, a szi­tu­á­ció vál­to­zat­lan és csak egyet­len kri­té­ri­uma lehet: a föl­fes­tett sely­ma­ság natu­rá­lis, vagyis élethű legyen. Ese­tük­ben meg­élthű. Meg­le­het, a fogya­té­kos tovább kísér­le­te­zik, de ez sem bizo­nyí­tott. Isme­rek egy állami díjas csil­la­gászt, aki egy fes­tett legyet kísé­relt meg elhes­se­getni egy csend­életről a teremőr bácsi nagy derült­sé­gére, kinek pedig csak 25 éves törzs­gár­datag jel­vé­nye volt és reu­mája. Egy-​​két dip­lo­más höl­gye­mény műte­rem­lá­to­ga­tás címén föl­csa­lat­ta­tott sze­rény lakomba, és lenyű­gözve állt meg leg­újabb képem előtt.
– Jaj, de cuki! Mi a címe?
– Önarc­kép – mond­tam.
– Ó, cso­dá­la­tos! És kiről?
Ez eset­ben vagy a kép volt elfu­se­rálva, vagy a kis ked­ves.
Ám később még meg­lát­juk, mily fon­tos ese­tek­ben csa­lat­ko­zik a külső szemlélő.

Egy, az „Őskor­tól Cser­no­bi­lig” című művé­szet­tör­té­neti előa­dás­so­ro­za­tot kezd­tem ezzel a kis elő­szó­val. Meggyőző­dé­sem ugyanis, hogy rég­múlt idők föl­fe­de­zett, kiásott és meg­is­mert tár­gyai egy­szerűbb sze­re­pet töl­töt­tek be őseink életé­ben, mint gon­dol­nánk. Az Altamira-​​környéki bar­lang­raj­zok sem egy­ér­telműen valami kul­ti­kus, val­lási vagy gya­kor­lati cél­lal készül­tek. Tegyük fel, egy vadá­szat alkal­má­val lerob­bant Nyek fiú, vagy az önnyug­dí­jas Nyu apu unal­mát volt hivatva feled­tetni, por­tyá­ról haza­térő tár­sait meg­lepni, neta­lán Nyu anyót bosszan­tani? Az sem lehe­tet­len, hogy későbbi évez­re­dek szo­ba­tu­dó­sait kívánta meg­tré­fálni. Mau­rice Ch.-t, Henry Moore-​​t és Sch­li­e­mannt. Elkép­zel­hető, hogy Nyek fia­talúr­nak meg­tet­szett Nyu apó tere­bé­lyes háló­társa, de a kör­nyé­ken nem volt több dundi őstény, a har­cot pedig kerülte Nyu apó­val. Hát farig­csált magá­nak egy hor­doz­ható höl­gyet. Wil­len­dorf kör­nyé­kén több ilyen tömör gyö­nyör került nap­vi­lágra. Talán egy őskori szexs­hop marad­vá­nya­ira buk­kan­tak? Sok gyáva kukac áhíto­zott az anyu ido­ma­ira, és hősünk, meg­elé­gel­vén a stra­pás cserkészést-​​bogyózást, ráállt a sorozatgyártásra.

Kielé­gí­tet­len utazni vágyók tér­ké­pe­ket gyűj­te­nek, kénye­lem­sze­rető kis­pol­gá­rok kaland­re­gé­nye­ket, zavart­lelkű kama­szok por­nó­la­po­kat. A művész­ben túl­teng a vágy az elér­he­tet­len dol­gok után, tehát leírja, lefesti, meg­szo­bo­rintja vagy eldu­do­rássza azo­kat. Miért fosszuk meg Nye­ket a művész misz­ti­kus  sze­re­pétől? A bol­dog­ság­tól, hogy üzen­jen a messzi távolba, a jövő isme­ret­len tér­sé­ge­ibe: „hahó, néz­zé­tek, volt egy­szer egy Nyu anyó! És micsoda keble, pop­sija volt! Látod? Ő az ősanyád! Ez aztán tudta, mi a dör­gés!” A Sza­ha­rá­ban vagy a Machu Picchu­ban föl­lelt raj­zok, léte­sít­mé­nyek is inkább üzene­tek, mint aktu­á­lis jel­sza­vak. Min­den idők leg­na­gyobb és leg­ré­gebbi kul­tú­rá­já­nak, a kína­i­nak ma is a képek­ből kiala­kult jel­rend­sze­rét hasz­nál­ják. Ki érti? És miért ír le valaki vala­mit, ha nem az üzenet igé­nye kész­teti? Képek, szob­rok, épít­mé­nyek, dalok… Tény, hogy deko­rál és szó­ra­koz­tat is, és reményt ad az isme­ret­len erők meg­nye­ré­sé­hez. Ha szánt szán­dék­kal meg akar­juk fosz­tani magun­kat egy tit­kos üzenettől, kiált­suk ki a wil­len­dorfi Vénuszt a ter­mé­keny­ség istennőjének.

…És én még azt hit­tem, ebben a kerek­ded, kis sze­xu­á­lis kőda­rab­ban üzenet rej­lik. Zene, szob­rá­szat, irodalom.

(A két novella leirata az 1992 júni­u­sá­ban tar­tott „Bele­gá­zol­tam a tilosba!” című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ján elsza­valt művek video­anyaga alap­ján készült.)

 

 

 <-Kezdő old.  Utolsó old.->

 
Feltöltés: Bejelentkezés után középen az Új blogbejegyzésre kell kattintani
 
 
Navigáció
 

 

 Vendégírók blogja  

  English blog  

  Bejegyzések  

  Galériák  

  Vendégkönyv  

 Regisek fotói  

  Levélküldő

 Rekámoldal

 Fórum (Itt lehet véleményezni a bejegyzéseket!)


 

 
 
Menü
 

 


Feltöltési minitanfolyam


A cimkézésről


 Cimkézettek:

(Bármelyik névre kattintva az illető szerző minden bejegyzése megjelenik!)

abububerczy

Áron Attila

Balla D. Károly

Bátai Tibor

 Boér Péter Pál

Bogdán József

Csárádi Edit 

Császár László

 Csordás László

Dudás Sándor

Fabó Kinga

Faludi Éva

Faludy György

Farmosi László 

 Kepes Károly

Kodrán Erzsébet

Konczek József 

Kun Éva   

Láng Judit

Németh Péter Mikola

Petrozsényi Nagy Pál

Polgár Julianna

Radmila Marković 

S. Szabó István

Szalay' Netala' László 

Szmolka Sándor

Stolmár Aladár

T. K. Faber

Tóth János Janus

 Turcsány Péter

Urbán-Szabó Béla

Varga Árpád

Vasi Ferenc Zoltán allen

Váczy Jépont Tamás

* * *

közzétettek'

'csángó 'építészet 'erdélyi

'földrajz 'internet 'interjú

'irodalom 'képzőművészet

'kritika  'közlemény

'műfordítás 'politika

'riport 'társadalom

'természet  'történelem

'tudomány 'vendégíró

'vers 'vicc 

 

 

 
 
Szerkesztői üzenetek
/

A webhely firefox alatt működik optimálisan, és flash player is szükséges!


Kérem szerzőinket, hogy - akinek nem esik nehezére - bejegyzését ossza meg közösségi.oldalakon (facebook, stb.) a látogatottságunk növelése érdekében. Köszönöm!


Észrevettem, hogy néhányatoknak apróbb nehézsége van a feltöltéssel, azok írását javítom, persze tiszteletben tartva az eredeti tartalmat, betűtípust.


Üzenem minden kedves regisztráltnak, hogy  törvénybe ütköző bejegyzéseken kívül más tartalmat, hozzászólást nem moderálok!


Továbbá: ez nem íróóriások, zsenik kizárólagos portálja, szívesen látok amatőr szerzőket is, kérem ezt figyelembe venni.


Tisztelettel, barátsággal hívom azokat az amerikai, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki olvasóinkat, akik bármely profilunkba vágó műfajban jeleskednek, hogy legyenek munkatársaink, regisztráljanak portálunkon.


Ha valaki az oldalsávokon, a fejlécen, vagy a láblécen szeretne elhelyezni valamit, kérem, hogy levél-csatolmányként küldje el

kkepes@gmail.com

címre.


 

 

 

 
Bagoly mondja...

 Az a regisztrált, aki nem tudja visszatartani az agymenését, a képre kattintva írjon egy mondatot.


 

 

 
BlogPlusz:
Friss bejegyzések
2018.09.29. 09:26
2018.09.25. 19:47
2018.09.20. 08:58
2018.08.16. 21:27
2018.08.06. 12:25
2018.07.18. 11:30
2018.05.28. 14:22
2018.05.26. 15:26
2018.05.10. 17:02
2018.04.16. 15:09
2018.04.14. 14:23
2018.04.07. 17:34
2018.03.21. 09:19
2018.03.01. 10:37
2018.02.15. 10:19
2018.01.31. 10:53
2018.01.31. 10:13
2018.01.27. 15:35
2018.01.22. 17:38
2017.12.16. 19:34
 
Live Traffic Feed
 


 


A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    Nincs Új Poszt Cousin & Best Friend & A Lot More    *****    az új élet reményében, hajózz    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér    *****    csillagütközés marcangolta nász    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Új lovas szerepjáték! * Új lovas szerepjáték! * Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk!    *****    ANELIATH - varázslat és sárkányvér- Te ki leszel ebben a csavaros Történetben? - SZEREPJÁTÉK    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel f&#251;szerezett olvasztótégelyben?    *****    Te ki leszel ebben a csavaros, mágiával, intrikával és hataloméhséggel fûszerezett olvasztótégelyben?    *****    Vörös sziluett az emlékvárban    *****    'cause I am only human